Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


Právnym základom premeny je:

- zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.,
- zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
- č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť a
- vyhláška Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Zmena základného imania na eurá

Iba v roku 2009 je registrácia tejto zmeny na príslušnom obchodnom registri bez súdnych poplatkov !!!

Podnikatelia (všetky obchodné spoločnosti) majú povinnosť vykonať premenu základného imania a vkladov spoločníkov zo slovenskej koruny na eurá najneskôr do 31.12.2009.

Túto premenu základného imania a vkladov spoločníkov zo slovenskej meny na menu euro však obchodný register nevykoná aicky !

Prepočet vkladov spoločníkov a základného imania na euro sú povinné firmy vykonať sami a rovnako sú povinné sami podať návrh na zápis tejto premeny do príslušného obchodného registra.
Štatutárne orgány spoločnosti (tzn. konatelia s.r.o., predstavenstvo a.s. a pod.) sú povinné vykonať túto premenu buď sami alebo predložiť návrh na prijatie takéhoto rozhodnutia o premene základného imania na eurá valnému zhromaždeniu spoločnosti v priebehu roka 2009.

Najvhodnejší spôsob prepočtu na euro pre Vašu spoločnosť.

Využite našu ponuku - poskytneme Vám v prvom rade konzultácie a poradenstvo o najvhodnejšom spôsobe prepočtu na euro pre Vašu spoločnosť.

Vzhľadom na túto povinnosť všetkých podnikateľov Vám predkladáme ponuku na zabezpečenia vykonania premeny základného imania a vkladov do spoločnosti zo slovenskej meny na menu euro vo Vašej spoločnosti, a to:

  • konzultácie a poradenstvo o najvhodnejšom spôsobe prepočtu na euro pre Vašu spoločnosť;
  • prípravu rozhodnutia spoločnosti o premene na euro (Rozhodnutie konateľov o premene alebo Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia o premene);
  • vypracovanie a aktualizáciu dokumentov spoločnosti súvisiacich s touto premenou (vypracovanie Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Zakladateľskej listiny alebo Stanov spoločnosti);
  • ohlásenie tejto premeny všetkým dotknutým orgánom verejnej správy a zastupovanie pred nimi (Návrh na zápis premeny do obchodného registra, Oznámenie zmien príslušnému Daňovému úradu).
  • a to všetko za výhodné ceny.

V súvislosti s premenou na euro pre Vás vypracujeme a zabezpečíme aj ďalšie zmeny v spoločnosti, podľa Vašich požiadaviek (napr. prevod obchodného podielu, zmenu sídla, obchodného mena, zvýšenie alebo zníženie základného imania …), ktoré môžeme spojiť s konaním o premene imania a vkladov na euro.

Uvedené výhody môžete mať aj Vy

Ak sa rozhodnete využiť služby Best Economy s.r.o., môžete všetky uvedené výhody s premenou základného imania mať aj Vy.
Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu !


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun