Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


BEST ECONOMY s.r.o.
Naším úmyslom je poskytovať služby, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre Vás.

Vedieme účtovníctvo, poskytujeme daňové poradenstvo a pomáhame riešiť problémy pre firmy všetkých veľkostí, a tiež pre fyzické osoby v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Dane a daňové priznania
Podávanie daňových priznaní a platenie daní v tomto roku mnohým skomplikuje euro. Správna orientácia v daňových a účtovných predpisoch bude pre Vás určite dôležitá.

Pozrite si ponuku jednotlivých služieb pre Vás

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov (aj spätne) - jednoduché účtovníctvo používané pre živnostníkov (fyzické osoby). Zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vedenie peňažného denníka (súbor účtovných prípadov vrátane bankových výpisov)
 • vedenie pokladničnej knihy (súbor príjmových a výdavkov pokladničných dokladov)
 • kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • kniha záväzkov (súhrn prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch)

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov (aj spätne) - Podvojné účtovníctvo – vedené pre právnické osoby. Zahŕňa nasledovné činnosti:

 • hlavná kniha vedená podľa zápisov dátumovo zoradených
 • účtovný denník (súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska)
 • saldokonto a zoznam vystavených odberateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených odberateľských faktúr)
 • saldokonto a zoznam prijatých dodávateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr)
 • účtovanie bankových výpisov
 • účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie Výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, vyhotovenie Poznámok)

Naše ceny zodpovedajú kvalite a možnostiam našich klientov.
Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun